Welcome, Guest
Username Password: Remember me

Profile for Erlend Hårstad

 • OFFLINE
 • Rank: Administrator
 • Register Date: 12 apr 2011
 • Last Visit Date: 03 mai 2011
 • Time Zone: GMT +0:00
 • Local Time: 19:35
 • Posts: 2
 • Profile Views: 8963
 • Karma: 1
 • Location: Unknown
 • Gender: Unknown
 • Birthdate: Unknown

Signature

Posts

Posts

emo
I forbindelse med at du tar opp et lån hos en finansinstitusjon har du visse rettigheter og plikter. Her følger en oversikt over hvilke plikter du selv må oppfylle, og hvilke plikter du bør forsikre deg om at banken din oppfyller.
Et lån vil ofte følge deg over mange år. Bruk derfor god tid på å sette deg inn i dine rettigheter og plikter før du signerer avtalen.

Noen plikter og rettigheter vil variere i forhold til om du tar opp et vanlig nedbetalingslån eller et rammelån/ fleksilån/boligkreditt (långiverne benytter forskjellige begreper for samme type lån).

Et nedbetalingslån er et lån hvor du låner opp en gang, og deretter nedbetaler dette beløpet i ett eller flere avdrag, vanligvis til fastsatt tid.

Ved rammelån/fleksilån/boligkreditt får du innvilget en kredittramme. Deretter velger du om du ønsker å benytte hele eller deler av denne. Du kan betale ned på kreditten, og eventuelt låne opp igjen innenfor den kredittrammen du er innvilget. I denne gjennomgangen vil vi benytte begrepet rammelån, men vær oppmerksom på at din bank kanskje benytter begrepet fleksilån eller boligkreditt.

Långivers opplysningsplikt

Før du inngår en avtale med långiver har du krav på å få en rekke opplysninger. Disse opplysningene skal du få skriftlig, og de bør kunne hjelpe deg til å vurdere hvorvidt du bør ta opp det aktuelle lånet eller ei. Du kan når som helst under låneforholdet kreve å få disse opplysningene repetert.

Nedbetalingslån

For det første har du krav på å få opplyst effektiv årlig rente. Effektiv rente er nominell rente pluss alle gebyrer og andre kostnader på lånet. I dette inkluderes bl.a. termin-, etablerings- og depositumsgebyr. Den effektive renta er dermed den faktiske prisen på lånet.

Du skal også få opplyst årlig nominell rente, samt gebyrer og andre lånekostnader som skal belastes låntakeren. Dette vil gi deg oversikt over hvilke faktorer den effektive renten er satt sammen av.

I tillegg skal du få opplyst størrelsen, antall og forfallstid for innbetalinger i hele låneperioden. Størrelsen vil naturligvis kunne variere når renten går opp og ned, men du skal altså ha en oversikt over størrelsen basert på rentenivået på tidspunktet for låneopptaket. Du skal også få opplyst hvordan forholdet mellom avdrag, renter og andre kostnader ved hver innbetaling vil være. Det samlede beløpet som skal betales skal du også få opplyst.

En långiver vil ikke ha anledning til ensidig å endre lånevilkårene til skade for forbrukeren, med unntak av renter, gebyrer og andre kostnader. Långiver må imidlertid ta forbehold om slike endringer i avtalen, og dette skal du som kunde få opplyst om før du inngår låneavtalen. Endring av lånevilkår vil bli behandlet nærmere nedenfor.

Til slutt skal du få opplysninger om din rett til førtidig tilbakebetaling, samt eventuelle kostnader m.v. som kan påløpe om retten brukes. Førtidig tilbakebetaling vil også bli behandlet nærmere nedenfor.

Rammelån/Fleksilån/Boligkreditt

Ved opptak av rammelån har du krav på å få mange av de samme opplysningene som ved opptak av nedbetalingslån. Du skal få opplysninger om nominell årlig rente pluss alle gebyrer og andre kostnader på lånet. I tillegg har du krav på opplysninger om forbehold om endinger av renter, gebyrer og andre kostnader, samt opplysninger om din rett til førtidig tilbakebetaling.

Til forskjell fra nedbetalingslån skal du før du inngår avtale med långiver om rammelån, skriftlig ha opplysninger om kredittens maksimumsbeløp og effektiv årlig rente ved ulike måter å utnytte lånet på. Lånets effektive rente vil variere i forhold til hvor mange ganger du trekker opp kredittrammen du er tildelt, fordi det vil påløpe gebyrer for hvert opptrekk.

Lånegivers frarådningsplikt

Banken plikter å råde deg fra å ta opp lån du åpenbart ikke har evne til å betjene. Dette skal gjøres skriftlig, og banken må vurdere dette både før låneavtalen inngås og når lånet utbetales. Hvis banken ikke oppfyller denne plikten kan du i noen tilfeller kreve at dine tilbakebetalingsforpliktelser helt eller delvis bortfaller.

Hvis banken din fraråder deg å ta opp lånet, men du velger å ikke følge deres råd, kan du ikke i ettertid komme tilbake til banken og kreve at du får nedskrevet gjelden din, selv det skulle vise seg at du ikke har hatt økonomi til å betjene lånet.

Endring av låneavtalen

Långiver kan ikke fritt endre låneavtalen til skade for deg som kunde uten at du godtar dette. Dette gjelder imidlertid ikke dersom långiver har tatt forbehold i avtalen om endring av rentesats, gebyrer og andre kostnader. Forbeholdet i avtalen skal angi betingelsene for at endring kan foretas, og det kreves at endringene er saklig begrunnet. Banken har imidlertid ikke anledning til urimelig å forskjellsbehandle sine kunder ved å gi noen lavere rente uten at dette er begrunnet.

Før långiveren ensidig endrer lånevilkårene, skal du som låntaker varsles skriftlig. Dette varslet skal opplyse om hva endringen går ut på, om hva som er begrunnelsen for endringen, og om din rett til førtidig tilbakebetaling, samt om hvilke kostnader som påløper ved dette. Førtidig tilbakebetaling vil bli behandlet nedenfor.

Hvis långiver endrer rentesatsen, gebyrer eller andre kostnader for et vanlig nedbetalingslån, skal varslet inneholde opplysninger om ny effektiv og nominell årlig rente, samt gebyrer og andre kostnader. I tillegg skal varselet gi opplysninger om hvilken betydning endringene vil få for lånets avdrags- og renteterminer (låneprofilen) frem til siste avdrag.

Ved rammelån skal varsel om slike endringer inneholde opplysninger om ny nominell årlig rente, samt gebyrer og andre kostnader, i tillegg til effektiv årlig rente ved ulike måter å utnytte lånet på.

Låntaker kan ikke sette endringene i verk før etter at det har gått seks uker fra varsel er sendt til deg som kunde. Kortere frist kan benyttes når renteendring skjer som en følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle rentenivå for institusjonenes innlån.

Hva hvis du ønsker å betale tilbake lånet ditt før tiden

Du står fritt til å gjøre ekstra innbetalinger på lån med flytende rente

Du har rett til å tilbakebetale lånet helt eller delvis før avtalt forfallstid, og du skal bare belastes lånekostnader for den benyttede kredittid, regnet frem til og med betalingsdagen. Har du penger til overs, bør du prioritere ekstraordinær nedbetaling av de dyreste lånene du har, eksempelvis usikret lån, kredittkortgjeld.

Innbetalinger på fastrentelån utover avtalte innbetalinger innebærer brudd på fastrenteavtale!

Dersom du har inngått avtale med långiver om fastrentelån (lån hvor rentesatsen, gebyrer og andre kostnader er bundet for hele lånets løpetid eller hvor slikt vederlag bare kan reguleres på bestemte tidspunkter fastsatt i låneavtalen) kan långiveren kreve dekning av tap av renter i bindingsperioden dersom dette følger av avtalen, og du var gjort kjent med dette før avtalen ble inngått. Dette kalles overkurs.

Kravet om betaling av overkurs gjelder ikke hvis du har varslet långiveren om førtidig tilbakebetaling i forbindelse med at långiver regulerer renten sin. Slikt varsel må du i så fall gi innen fristen som er satt av långiver eller dersom ingen frist er oppgitt, innen reguleringsdagen. Dersom du ønsker å benytte denne muligheten, må du i tilfelle foreta tilbakebetaling senest på reguleringsdagen eller fire uker etter dette tidspunktet. For tiden etter reguleringstidspunktet betales markedsrente.

Kan långiveren etter avtalen kreve dekning av tapte renter i bindingsperioden, skal du som kunde i tilsvarende utstrekning godskrives rentegevinst som långiveren oppnår. Retten til godskriving av rentegevinst kan fravikes i avtalen, men dette skal du i så fall være gjort kjent med før avtalen ble inngått.

Hva hvis du som kunde misligholder avtalen

Dersom du ikke betaler det du er pliktig ved forfall, kan du bli pålagt å betale forsinkelsesrenter. I noen tilfeller kan långiver også kreve at du innfrir lånet før forfallstiden. Dette vil långiver bare kunne kreve dersom du;

1. Vesentlig misligholder lånet. I tilfeller der du skylder banken din store summer, vil det ofte bli ansett å være et vesentlig mislighold, men denne vurderingen vil være sammensatt.

2. Går konkurs eller kommer under gjeldsforhandlinger.

3. Låntaker avgår med døden uten at det innen rimelig frist foreligger eller etter varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse.

4. Har stilt pant som sikkerhet for lånet, og du vesentlig misligholder lånet eller pantets verdi forringes.

Dersom det går klart frem av din handlemåte eller alvorlig svikt i din betalingsevne at lånet vil bli vesentlig misligholdt, kan långiveren kreve at du stiller betryggende sikkerhet for lånet eller rettidig betaling. Stilles ikke slik sikkerhet, kan långiveren kreve lånet innfridd ved påkrav. Denne regelen gjelder imidlertid ikke for lån som allerede er betryggende sikret.
Rettigheter og plikt ...
Category: Lån
emo
1. Når kan kredittopplysningsforetakene benytte en betalingsanmerkning?

Registrerte inkassoopplysninger om enkeltpersoner eller foretak som ikke er registrert i foretaksregisteret, kan ikke brukes i til kredittvurdering før en måned etter at inkassobyrået har sendt forliksklage, stevning eller begjæring om andre rettslige skritt i saken. Ved eventuelt brudd på en nedbetalingsavtale som er inngått med et inkassobyrå, gjelder ikke denne begrensningen.

Fordi saksbehandlingstiden ved de fleste forliksråd er lenger enn en måned, kan kredittopplysningene som regel benyttes før det foreligger en rettskraftig dom i forliksrådet.

Registrerte inkassoopplysninger om næringsdrivende, som er registrert i foretaksregisteret, kan ikke brukes i kredittopplysningsøyemed før en måned etter at inkassobyrået har sendt krav om inndrivelse av gjelden.
Inkassoopplysninger knyttet til ett krav kan kun registreres som én anmerkning.

2. Er det lov å registrere et omtvistet krav som betalingsanmerkning?

Nei, det er ikke lov. Inkassoopplysninger som stammer fra en omtvistet fordring, skal ikke benyttes til kredittvurdering. En fordring er ikke lenger å regne som omtvistet når det foreligger en rettskraftig avgjørelse i saken. En rettskraftig avgjørelse som er foranlediget av et omtvistet forhold, skal ikke benyttes til kredittvurdering dersom den registrerte gjør opp for seg innenfor domstolens fastsatte frist.

Fordringen er ikke å regne som omtvistet når det foreligger et rettskraftig tvangsgrunnlag. Dersom det er tatt rettslige skritt for å bestride tvangsgrunnlaget, kan fordringen ikke brukes i kredittopplysningsvirksomhet. Skyldners forståelse av situasjonen skal legges til grunn ved vurdering av om en fordring er å regne som omtvistet eller ikke.

3. Hvor lenge er det anledning til å benytte kredittopplysninger om en gjeldsordning?

Opplysning om registrert gjeldsordning i henhold til gjeldsordningsloven tillates registrert og benyttet i kredittopplysningsøyemed så lenge ordningen varer.

Det er namsmannen som sørger for at opplysningen om gjeldsordningen er avsluttet blir meldt til Brønnøysundregistrene, hvor kredittopplysningsforetakene henter sine opplysninger.

4. Får jeg beskjed når jeg er i ferd med å pådra meg en betalingsanmerkning?

Ja, det gjør du. I konsesjonsvilkårene står det at når opplysninger som har betydning for kredittvurdering registreres i et kredittopplysningsregister, skal det sendes kopi av disse til den registrerte. Forhåndsvarsel skal sendes til enkeltpersoner og enkeltmannsforetak som ikke er registrert i foretaksregisteret. Informasjonsplikten trer i kraft så snart opplysningene er innhentet. Varslet skal forklare hvordan opplysningene vil bli brukt og opplyse om kilden til opplysningene.

5. Hva gjør jeg hvis jeg får et slikt varsel, og kravet er feil eller omtvistet?

Da må du varsle kredittopplysningsforetaket, og kreve at opplysningen ikke blir benyttet. Kravet bør underbygges og dokumenteres så langt det er mulig.

I konsesjonsvilkårene står det at den registrerte skal oppfordres til å rette eventuelle uriktige opplysninger overfor kredittopplysningsbyrået, innen en frist på 14 dager fra varselet har kommet til den registrertes kunnskap. De nyregistrerte opplysningene kan ikke benyttes til kredittvurdering, før den ovennevnte fristen er utløpt. Opplysninger om at gjeldsordning er åpnet kan likevel benyttes samtidig med at varsel sendes.

Dersom den registrerte har innsigelser mot registrering av de aktuelle opplysningene, skal uoverensstemmelsene avklares før opplysningene benyttes i kredittopplysningsvirksomhet.

Bevisbyrden for at opplysningene som skal benyttes er korrekte, påhviler kredittopplysningsbyrået. Dersom det ikke oppnås enighet om registrering av opplysningen, skal den slettes fra kredittopplysningsbyråets register.

6. Hva skjer hvis noen kredittsjekker meg hos et kredittopplysningsforetak?

Når kredittopplysninger om enkeltpersoner utleveres, skal det alltid sendes gjenpart til den omspurte. Gjenparten skal sendes uten at det koster noe.

Gjenpart skal inneholde informasjon om den utleverte kredittopplysning med tilhørende forklaring, kilden til den utleverte opplysning, hvem som har bedt om kredittvurdering, herunder vedkommendes adresse og telefonnummer. Avdeling/filial skal oppgis, dersom dette er aktuelt. Dette gjelder også ved videreformidling.

7. Hvor lenge forblir en betalingsanmerkning registrert?

En opplysning skal ikke brukes i kredittopplysningsvirksomhet lenger enn fire år. Slettefristen regnes fra den dato opplysningen første gang ble lovlig registrert.

Opplysninger om tvangsforretning i fast eiendom eller løsøre, kan benyttes til kredittvurdering så lenge de er registrert i det aktuelle offentlige register, f.eks. grunnbok eller løsøreregister.

En fordring som ikke kan resultere i slik tvangsforretning, kan benyttes i kredittopplysningsøyemed i ytterligere fire år, dersom det tas nye rettslige skritt.

Når et forhold er ordnet eller gjort opp, skal registreringen av forholdet slettes omgående. (Denne bestemmelsen er ny, før kunne en slik anmerkning beholdes et år.)

8. Når slettes en opplysning om at gjeldsforhandling er åpnet?

Opplysning om at gjeldsforhandling er åpnet, skal slettes når ordningen stadfestes.

Dersom kredittopplysningsbyrået innen 6 måneder etter at åpning ble registrert, ikke har mottatt melding om at tidsrommet for åpningen utvides, skal opplysningen merkes slettet/oppgjort. Det samme gjelder ved manglende melding om stadfesting og heving av forhandlingene. Opplysningen skal slettes etter 1 år.

Gjeldsforhandlinger som verken fører frem til frivillig eller tvungen gjeldsordning, men avsluttes uten resultat, skal merkes slettet/oppgjort. Opplysningen skal slettes etter 1 år.

9. Har jeg rett til å få vite hva som er registrert om meg?

Ja, ifølge personopplysningslovens pgf. 18 har du rett til innsyn, både hos inkassobyrå og kredittopplysningsforetak. I loven står det at dersom den som ber om innsyn er registrert, skal den behandlingsansvarlige opplyse om hvilke opplysninger om den registrerte som behandles. Du kan ikke kreve slike opplysninger oppgitt over telefon. Den som har registrert opplysningene har rett til å be om en skriftlig henvendelse, og plikter å svare deg skriftlig. De har ikke anledning til å ta betalt for opplysningene. De skal svare deg uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.
Regelverk rundt beta ...
More
Time to create page: 0.54 seconds